LU

2t Nuetsrandonnée vu biker.lu. Start/Ziel um Chreschtmaart zu Stroossen. Inscriptioun 5 €, vun 16:30-17:30 h. 23 km/460 Hm. Ravi zum Schluss um Chreschtmaart beim Chalet vu biker.lu. Douche & Vestiaire an der Turnhal (déi vum Hemoride op 200 m)


FR

2e Rando nocturne de biker.lu. Départ/Arrivée au marché de Noël à Strassen. Inscription 5 €, de 16:30-17:30 hr. 23 km/460m. Ravitaillement à l'arrivée au chalet de biker.lu. Douches et vestiaires au Hall Omnisport à 200 m (celui de Hemoride)


EN

2. Nightride by biker.lu. Start/finish at the Christmas Market in Strassen. Cost 5€ Register from 16:30-17:30 h 23km/460 m. Ravi at finish at the biker.lu-chalet. Showers and changingroom at Sportshall Strassen (the one from the Hemoride at 200 m)